Type to search

Gradovi

Javni natječaj za županijskog vatrogasnog zapovjednika, prijave do 01.rujna

Share

,VATROGASNA ZAJEDNICA
LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
Ćirila i Metoda 3, Otočac
OIB: 14454175847

Urbroj:1017/08-21

Otočac, 11. kolovoza 2021.

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (“Narodne novine“ broj:27/2021) a u svezi sa člankom 19. i člankom 51. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj: 125/19), te na temelju članka 41. i 42. Statuta Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije od 23. prosinca 2020. godine i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije (Urbroj:1016/08-21    od 11. kolovoza 2021.   ), Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje 

ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA (m/ž)

na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje mora ispunjavati županijski vatrogasni zapovjednik:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • mora ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti (ukoliko do početka roka za prijavu bude donesen Pravilnik koji regulira provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i bude mogućnosti za njegovu provedbu),
 • ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),
 • ne smije biti kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
 • prilikom izbora ne smije imati 65 i više godina starosti,
 • položen ispit za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije.

Prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj: 125/19) te obvezu posjedovanja vozačke dozvole „B“ kategorije.

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti sljedeće:

 • navesti naziv tijela kojemu se prijava upućuje,
 • naznačiti na koje radno mjesto se prijavljuje,
 • osobne podatke podnositelja/ce (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte),
 • popis dokumentacije priložene uz prijavu, i
 • datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave kandidati su suglasni s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika Diplome),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu ili iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini u trajanju od najmanje deset, odnosno petnaest godina (Ugovor o radu, Rješenja i slično),
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice),
 • presliku potvrde o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti koju izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova,
 • presliku potvrde o zadovoljenim tjelesnim i motoričkim sposobnostima ukoliko do dana početka roka za prijavu bude donesen Pravilnik koji regulira provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i ukoliko bude moguće realizirati provjeru (ukoliko do izbora i imenovanja ne bude donesen Pravilnik i ne bude mogućnosti realizacije provjere izabrani kandidat će dostaviti potvrdu o provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti nakon donošenja Pravilnika i realizacije provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti),
 • dokaz o položenom ispitu za upravljanje vozilom „B“ kategorije (obostrana preslika vozačke dozvole),
 • obostrana preslika osobne iskaznice,

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije će za kandidate koji podnesu valjanu prijavu po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 51. stavak 1. točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj: 125/19).

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, Ćirila i Metoda 3, 53220 Otočac s naznakom „Javni natječaj – županijski vatrogasni zapovjednik“ .

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave javnog natječaja u “Narodnim novinama“.

Dan objave natječaja smatra se danom objave u “Narodnim novinama“

Potpunom prijavom  smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja ne smatra se kandidatom u postupku Javnog natječaja o čemu će se kandidatu dostaviti pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačio u prijavi.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Predsjednik VZŽ Ličko – senjske

Milan Jurković, dipl. ing.

 

Leave a Comment